Jaarrekening

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Financieel overzicht totale begroting volgens taakvelden

Het volgende overzicht laat de begrote en gerealiseerde lasten en baten per taakveld zien.

bedragen x € 1.000

Taakvelden

Begroting 2023 primitief

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0. Bestuur en ondersteuning

0.1 Bestuur

2.774

0

2.774

2.978

-64

2.914

2.973

-1.408

1.565

0.10 Mutaties reserves

18.331

-26.309

-7.979

47.887

-43.638

4.249

48.307

-33.947

14.360

0.2 Burgerzaken

2.017

-960

1.057

2.422

-960

1.462

2.592

-1.195

1.397

0.4 Overhead

36.108

-3.312

32.796

44.531

-6.351

38.179

43.847

-7.055

36.792

0.5 Treasury

383

-1.177

-794

538

-1.239

-701

1.019

-2.480

-1.461

0.61 OZB woningen

0

-13.196

-13.196

0

-13.329

-13.329

0

-13.152

-13.151

0.62 OZB niet-woningen

0

-9.323

-9.323

0

-9.323

-9.323

0

-9.828

-9.828

0.63 Parkeerbelasting

19

-1.922

-1.903

19

-1.843

-1.824

0

-2.064

-2.064

0.64 Belastingen overig

2.208

-850

1.357

2.653

-855

1.798

2.678

-895

1.783

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

0

-220.103

-220.103

0

-225.710

-225.710

0

-232.246

-232.246

0.8 Overige baten en lasten

3.583

-870

2.714

-1.056

-870

-1.926

-1.552

-2.034

-3.586

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

588

0

588

1.018

0

1.018

Totaal groep

65.423

-278.022

-212.599

100.559

-304.181

-203.623

100.883

-306.305

-205.422

1. Veiligheid

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

5.949

0

5.949

5.949

0

5.949

5.956

-5

5.952

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.677

-92

3.585

3.691

-142

3.549

3.590

-135

3.455

Totaal groep

9.626

-92

9.534

9.640

-142

9.498

9.547

-140

9.407

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1 Verkeer en vervoer

14.885

-488

14.397

14.827

-928

13.899

14.686

-1.370

13.315

2.2 Parkeren

2.232

-490

1.741

2.162

-509

1.653

1.943

-520

1.423

2.4 Economische havens en waterwegen

3.802

-548

3.253

3.819

-548

3.271

3.341

-406

2.935

Totaal groep

20.918

-1.526

19.392

20.808

-1.985

18.822

19.970

-2.296

17.674

3. Economie

3.1 Economische ontwikkeling

2.240

0

2.240

2.574

-415

2.159

2.132

-581

1.551

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

10.351

-12.019

-1.668

7.764

-11.377

-3.613

3.595

-4.414

-819

3.4 Economische bedrijfsregelingen

459

-326

134

484

-326

158

352

-319

34

Totaal groep

13.051

-12.345

706

10.822

-12.118

-1.296

6.080

-5.314

766

4. Onderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.783

-236

4.546

6.075

-236

5.839

6.498

-654

5.844

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

6.304

-3.372

2.932

8.137

-5.197

2.940

7.631

-4.711

2.919

Totaal groep

11.087

-3.608

7.479

14.212

-5.433

8.779

14.129

-5.366

8.763

5. Sport, cultuur en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

1.336

0

1.336

1.667

-756

911

1.670

-793

877

5.2 Sportaccommodaties

8.557

-1.823

6.734

8.320

-1.839

6.481

9.547

-4.072

5.475

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

3.910

-26

3.884

6.177

-549

5.628

5.055

-153

4.903

5.4 Musea

1.378

-89

1.288

1.419

-89

1.330

1.414

-104

1.309

5.5 Cultureel erfgoed

36

0

36

105

0

105

74

-5

68

5.6 Media

2.992

0

2.992

3.252

-93

3.159

3.275

-83

3.193

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

9.981

-91

9.889

9.884

-191

9.693

10.615

-317

10.298

Totaal groep

28.188

-2.029

26.159

30.824

-3.517

27.307

31.650

-5.527

26.123

6. Sociaal Domein

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

23.083

-8.128

14.955

27.105

-18.207

8.899

23.791

-20.083

3.708

6.2 Arbeidsparticipatie

5.276

0

5.276

4.872

-271

4.600

4.917

-271

4.645

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

0

0

0

0

0

0

2

0

2

6.3 Inkomensregelingen

38.050

-27.588

10.462

45.503

-31.785

13.718

49.158

-32.485

16.673

6.4 Begeleide participatie

16.710

-69

16.641

18.135

-69

18.066

18.134

-50

18.084

6.6 Maatwerkvoorzieningen Wmo

7.783

-267

7.516

8.474

-267

8.207

8.364

-234

8.130

6.71A Huishoudelijke hulp (Wmo)

9.116

0

9.116

8.928

0

8.928

9.066

0

9.066

6.71B Begeleiding (Wmo)

8.666

0

8.666

9.961

0

9.961

10.134

0

10.134

6.71C Dagbesteding (Wmo)

2.091

0

2.091

2.291

0

2.291

2.411

0

2.411

6.71D Overige maatwerkarrangementen (Wmo)

795

-1.152

-357

920

-746

174

965

-651

314

6.72A Jeugdhulp begeleiding

0

0

0

3.403

0

3.403

3.640

0

3.640

6.72B Jeugdhulp behandeling

0

0

0

731

0

731

786

0

786

6.72C Jeugdhulp dagbesteding

0

0

0

2.167

0

2.167

2.323

0

2.323

6.72D Jeugdhulp zonder verblijf overig

2.126

0

2.126

3.873

0

3.873

4.257

-101

4.156

6.73A Pleegzorg

0

0

0

1.698

0

1.698

1.674

-15

1.658

6.73B Gezinsgericht

0

0

0

1.302

0

1.302

1.287

0

1.287

6.73C Jeugdhulp met verblijf overig

0

0

0

1.566

0

1.566

2.541

0

2.541

6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf

0

0

0

6.083

0

6.083

6.939

0

6.939

6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf

0

0

0

3.594

0

3.594

3.667

-12

3.655

6.74C Gesloten plaatsing

25.639

0

25.639

3.432

0

3.432

2.691

0

2.691

6.81A Beschermd wonen (Wmo)

21.388

0

21.388

14.299

0

14.299

12.773

-2

12.772

6.81B Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo)

3.331

-113

3.219

4.815

-113

4.703

4.236

-86

4.151

6.82A Jeugdbescherming

0

0

0

0

0

0

1.927

0

1.927

6.82B Jeugdreclassering

2.786

0

2.786

3.505

0

3.505

1.305

0

1.305

Totaal groep

166.841

-37.317

129.524

176.658

-51.458

125.200

176.988

-53.990

122.998

7. Volksgezondheid en milieu

7.1 Volksgezondheid

9.704

-70

9.634

10.015

-1.064

8.951

9.530

-1.362

8.168

7.2 Riolering

7.062

-8.803

-1.742

7.062

-8.803

-1.742

7.240

-8.993

-1.753

7.3 Afval

15.100

-16.757

-1.657

15.157

-16.780

-1.623

14.353

-16.978

-2.625

7.4 Milieubeheer

7.151

-2.531

4.620

8.461

-3.577

4.884

5.367

-1.555

3.812

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

319

-239

80

318

-238

80

277

-198

79

Totaal groep

39.336

-28.400

10.935

41.012

-30.462

10.550

36.766

-29.086

7.681

8. Volkshuisvesting, leefomgeving, en stedelijke vernieuwing

8.1 Ruimte en leefomgeving

12.407

-3.153

9.254

14.878

-6.345

8.532

8.554

-2.770

5.784

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)

9.423

-11.234

-1.810

11.839

-15.334

-3.494

6.938

-10.235

-3.297

8.3 Wonen in bouwen

4.434

-3.002

1.432

5.303

-3.500

1.802

4.970

-2.532

2.438

Totaal groep

26.265

-17.389

8.876

32.020

-25.180

6.840

20.462

-15.537

4.926

SALDO VAN BATEN EN LASTEN

380.734

-380.729

5

436.554

-434.476

2.078

416.474

-423.560

-7.086

Deze pagina is gebouwd op 06/03/2024 15:54:37 met de export van 06/03/2024 15:47:28